คำขวัญอาเซียน

1343992323

“One Vision, One Identity, One Community”
(หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม)

คำขวัญอาเซียนนั้น นอกจากจะแสดงถึงอัตลักษณ์และสัญลักษณ์ของอาเซียน (Identity and Symbols) แล้ว ยังช่วยให้ส่งเสริมการสร้างความรู้สึกในการเป็นเจ้าของอาเซียนในหมู่ประชาชนและยังแสดงให้เข้าใจถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือ วิสัยทัศน์เดียวกัน อัตลักษณ์เดียวกัน และประชาคมเดียวกัน ซึ่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันยังรวมไปถึงธงและดวงตราอาเซียน วันอาเซียน (วันที่ 8 สิงหาคมของทุกปี) และเพลงอาเซียนด้วยเช่นกัน

รายการอ้างอิง :

กรมประชาสัมพันธ์. (2554). ประเทศไทยกับอาเซียน = One vision, one identity, one community. กรุงเทพมหานคร: กรม.

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

AEC